Haveforeningen Dano - Vores Portal

Vedtægter

Herunder HF Danos vedtægter a 25. juni 2009

§ 1

Navn og formål

 1. Foreningens navn er haveforeningen DANO, matr.nr. 17 og 47 i Rødovre by.
 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser og på alle måder være medlemmernes repræsentant over for offentlige myndigheder.
 3. Det skal altid være foreningens pligt at bevare jorden til kolonihaver.
 4. Ændringer af denne paragraf kan kun ske, hvis 80 % af medlemmerne stemmer derfor ved en urafstemning og da på en dertil særlig indkaldt generalforsamling
 5. Foreningen har med virkning fra 1. januar 2007 udmeldt sig af Kolonihaveforbundet for Danmark. Deklaration tinglyst på foreningens ejendom er i henhold til kommunens påtegning af 26. september 2005 aflyst af tingbogen for så vidt angår dette. I øvrigt er deklarationen opretholdt.

§ 2

Medlemmer

 1. Som medlem kan optages myndige personer, der samtidig får brugsret til en have ved medlemskabets indgåelse. Ingen kan have rådighed over et havelod uden at være medlem af foreningen.
 2. Medlemmet/medejeren og dettes ægtefælle og/eller samlever må ikke eje parcelhus eller sommerhus mens medlemskabet består.
 3. Personer, der opfylder medlemsbetingelserne, kan påtegnes som medejer.
 4. Foreninger, klubber, selskaber eller lignende, kan ikke blive medlem eller blive påført som medejere hos et medlem.
 5. Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopæl udenfor haveforeningen. Attest fra folkeregistret skal på forlangende forevises bestyrelsen.
 6. Adresseændring skal omgående og senest 8 dage efter ændringen er sket meddeles til formanden eller kassereren.
 7. Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse. Ved nægtelse af optagelse skal gives en saglig grund.
 8. Et medlem må ikke have mere end én have i foreningen. Bestyrelsen kan dispensere på nærmere fastsatte vilkår.
 9. Det til enhver tid værende medlem er uanset købstidspunkt ansvarlig for at bebyggelsen i haven opfylder myndighedskrav og er i overensstemmelse med foreningens vedtægter og regler. Et nyt medlem hæfter for eventuelle restancer fra tidligere medlem.

§ 3

Indskud, bidrag, skatter og hæftelse

 1. Ved optagelse som medlem af foreningen betales et indskud fastsat af generalforsamlingen. Indskuddet tilbagebetales ikke, når et medlem overdrager andelen til et nyt medlem. Påføres efter indtræden ægtefælle eller samlever eller børn betales halvt indskud. Overtager vedkommende senere alene, betales halvdelen af det på det tidspunkt gældende indskud.
 2. Bidragsydelse for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra det budget, som af foreningsbestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse. Generalforsamlingen kan fastsætte engangsbeløb til udførelse af større anlægsarbejder, f.eks. kloak, vandledningsnedlæggelse, opsætning af el og lign. Sådanne engangsbeløb er pligtig pengeydelse i brugsretsaftalen. Der betales herfor efter det i § 3 nr. 3 anførte princip.
 3. For skatter og afgifter betales efter havens størrelse, mens der i øvrigt betales ens for alle haver uanset størrelse (dette gælder også vandforbrug). Generalforsamlingen kan fravige dette med kvalificeret flertal, jf § 8 nr. 14, dog kan det med simpelt flertal vedtages at vandforbrug skal afregnes efter faktisk forbrug.
 4. Bestyrelsen kan med simpelt flertal bestemme, at medlemmerne skal betale via PBS. Generalforsamlingen kan med simpelt flertal fastsætte andre betalingsterminer. Betaling af bidragsydelser skal ske senest 5. hverdag i forfaldsmånederne. Bestyrelsen er berettiget til at pålægge renter og rykkergebyr efter bestemmelserne fastsat af generalforsamlingen med simpelt flertal.
 5. Hvis et medlem på grund af arbejdsløshed eller længerevarende sygdom ikke kan betale bidragsydelsen kan bestyrelsens bevilge henstand.
 6. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld.
 7. For lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter medlemmerne uanset stk. 1 personligt og pro rata efter deres andel i formuen, såfremt kreditor har taget forbehold herom.
 8. Et udtrædende medlem eller dettes bo hæfter for den udtrædendes forpligtelser overfor foreningen indtil nyt godkendt medlem har overtaget andelen og dermed er indtrådt i forpligtelsen.

§ 4

Brugsret, ordensregler og misligholdelse

 1. Beboelse må kun finde sted fra 1. april til 1. oktober.
 2. Der må ikke ske udlejning eller udlån.
 3. Jorden må kun benyttes til lyst- eller køkkenhave.
 4. Generalforsamlingen fastsætter med simpelt flertal ordensbestemmelser m.m. som skal være gældende inden for foreningens ejendom.
 5. Medlemmerne skal overholde alle bestemmelser, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området.
 6. Bebyggelse eller ændring af bebyggelse skal forelægges bestyrelsen til godkendelse. Herefter kan medlemmet ansøge om nødvendige tilladelser, som straks skal fremsendes til bestyrelsen. Når byggeri/ombygning er afsluttet, skal det meddeles til bestyrelsen. Byggeriet skal færdiggøres og klarmeldes inden en af bestyrelsen fastsat frist og skal overholde lovgivningens og foreningens regler.
 7. Hvis et medlem tilsidesætter sine forpligtelser og skønt påkrav herom ikke retter for sig, kan bestyrelsen opsige vedkommendes medlemskab til udgangen af en sæson (dvs pr. 1. maj).
 8. Hvis et medlem groft tilsidesætter sine forpligtelser, kan medlemskabet ophæves med øjeblikkelig virkning. Sådan ophævelse kan f.eks., men ikke udtømmende angivet, ske, hvis pligtig ydelse ikke er betalt rettidigt og restancen ikke er betalt senest 14 dage efter påkrav er afsendt; hvis brugen overlades til en anden og dette trods påtale fortsætter eller hvis medlemmet eller dennes husstand eller gæster ved sin adfærd er til væsentligt gene eller ulempe for foreningen og eller dens medlemmer; hvis medlemmet væsentligt misrøgter havelodden eller groft tilsidesætter bestemmelser fastsat af foreningen eller ved overtrædelse af vedtægter eller ordensbestemmelser.
 9. Den, der opsiges eller får medlemskabet ophævet, kan forlange bestyrelsens beslutning indkaldt for en ekstraordinær generalforsamling, der med simpelt flertal afgør, om opsigelsen/ophævelsen står ved magt. Pågældende medlem har møderet og taleret på generalforsamlingen. Denne bestemmelse gælder ikke for opsigelse/ophævelse på grund af restance.
 10. Efter opsigelse/ophævelse bestemmer bestyrelsen til hvem havelodden må overdrages.

§ 5

Fællesarbejde

 1. Foreningsmedlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge skødet hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fællesfaciliteter.
 2. Bestyrelsen kan indkalde til fællesarbejde. Hvis medlemmet ikke giver møde, kan bestyrelsen idømme pågældende en bod fastsat af generalforsamlingen for hver udeblivelse. Pålagt bod er pligtig pengeydelse i brugsretsaftalen.

§ 6

Salg af have og ophør af medlemskab

 1. Et medlem kan opsige sit medlemskab på betingelse af at et nyt medlem indtræder, godkendes af bestyrelsen og overtager det udtrædende medlems forpligtelser.
 2. Det udtrædende medlem kan medtage bebyggelse og indbo. Fjernelse skal ske sådan at havens anlæg og fællesanlæg ikke skades. Medlemmet kan sælge bebyggelsen til det indtrædende medlem.
 3. Hvis medlemmet ikke inden 4 uger efter brugsretsaftalens opsigelse eller ophævelse har fjernet eller solgt den på havelodden opførte bebyggelse, eller er salg sket i strid med vedtægterne, kan medlemmet uden yderligere varsel udsættes af havelodden ved en umiddelbar fogedforretning. Bestyrelsen bestemmer herefter hvem der skal overtage have og bebyggelse samt vilkår for overdragelsen. Hvis bebyggelsen ikke kan sælges i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at sælge bedst muligt, eventuelt ved tvangsauktion.
 4. Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab har fundet sted, er pågældende pligtig at betale foreningen bidragsydelse og andre ydelser vedrørende havelodden, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode. Foreningen er berettiget til at søge sig fyldestgjort i medlemmets andel i foreningen og værdien af dennes bebyggelse, beplantning m.v.
 5. Overdragelse sker uden ansvar for bestyrelsen, der ikke har nogen rådgivningspligt overfor det udtrædende eller det indtrædende medlem. Et indtrædende medlem skal selv foretage de fornødne undersøgelser om det købte, eventuelt med bistand fra egen rådgiver. Bestyrelsen kan udarbejde blanket, der skal bruges ved overdragelsesaftaler.
 6. Efter udtræden af foreningen har den udtrædende intet krav på foreningens midler.

§ 7

Samlivsophævelse og dødsfald

 1. Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne, der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse bevarer retten til medlemskabet berettiget til at fortsætte dette uden betaling af nyt indskud.
 2. Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt, såfremt den person, der i henhold hertil skal overtage/fortsætte medlemskab, har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før samlivsophævelsen.
 3. Dør et medlem er dødsboet såvel som foreningen berettiget til at opsige medlemskabet med et varsel på tre måneder til den første i en måned.
 4. Efterlevende ægtefælle eller person med hvem medlemmet har levet i ægteskabslignende forhold i mindst et år forud for dødsfaldet og hvor samlivet bestod på dødsfaldstidspunktet, har ret til at overtage afdødes medlemskab
 5. Indtræden skal i de nævnte tilfælde i øvrigt ske i overensstemmelse med foreningens vedtægter og regler.

§ 8

Generalforsamling

 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Årsregnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Godkendelse af budget, herunder betaling af bidrag, § 5.2-bod m.v.
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  7. Valg af ordensudvalg.
  8. Valg af revisor og interne revisorer, jf. § 10.
  9. Eventuelt.
 3. Formanden, to bestyrelsesmedlemmer og en bestyrelsessuppleant vælges for to år ad gangen på lige årstal. Kassereren, et bestyrelsesmedlem og en bestyrelsessuppleant vælges for to år ad gangen på ulige årstal. Genvalg kan finde sted.
 4. Der vælges to suppleanter.
 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller når ¼ af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.
 6. Bestyrelsen er i så fald pligtig at indkalde til generalforsamling inden 3 uger fra begæringens modtagelse. Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun tages, hvis mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret generalforsamlingen, er til stede.
 7. Ordinær generalforsamling indkaldes ved brev eller e-mail til medlemmerne samt ved opslag i kolonihaven af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Det reviderede regnskab udsendes samtidig til medlemmerne. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel med angivelse af det eller de emner, der skal behandles.
 8. Indkomne forslag til den ordinære generalforsamling skal være skriftlige og være påført havenummer og navn. Forslaget skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.
 9. Adgang til generalforsamlinger har ethvert medlem af foreningen samt dennes ægtefælle eller samlever. Medlemmer, der er i restance har ikke adgang til eller stemmeret på generalforsamlingen. Undtaget herfra er medlemmer, der har fået henstand bevilget af bestyrelsen.
 10. Hvert medlem har en stemme (en stemme pr have).
 11. Der kan stemmes ved fuldmagt. Fuldmagten skal være dateret og underskrevet og gælder kun for den generalforsamling den er udstedt til.
 12. Beslutninger på en generalforsamling træffes af de mødte stemmeberettigede ved simpelt flertal, se dog § 8 nr. 14 og 15.
 13. Der kræves dog kvalificeret flertal til vedtægtsændring, bestemmelse om optagelse af lån med pant i foreningens ejendom, ekstraordinære indskud, ændring af § 3 nr. 3 eller foreningens opløsning. Sådanne ændringer kan kun vedtages, hvis mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt (personligt eller ved fuldmagt), hvis og med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er der ikke mødt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.
 14. Der kræves enstemmighed til indførelse af maksimalprisregler og eller ventelister.
 15. Sekretæren udarbejder referat fra generalforsamlingen, der underskrives af dirigenten, referenten og formanden.

§ 9

Bestyrelsen

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen og som består af formand, kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer, der varetager den daglige ledelse af foreningen og udfører generalforsamlingen beslutninger.
 2. Suppleanter kan efter bestyrelsens bestemmelse deltage i bestyrelsesmøderne.
 3. Formand og kasserer vælges særskilt. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv med næstformand og sekretær.
 4. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én repræsentant fra en havelod med mindre der er tale om valg til udvalg under bestyrelsen.
 5. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen – dog kun for tiden indtil næste generalforsamling.
 6. Afgår formanden eller kassereren i en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis fratræden ikke sker umiddelbart før en ordinær generalforsamling.
 7. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næst formanden efter behov eller når blot ét medlem af bestyrelsen begærer det.
 8. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.
 9. Der føres en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder.
 10. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere en halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
 11. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 12. Bestyrelsen afgør mulige tvivlsspørgsmål mellem medlemmerne.
 13. Kassereren skal indsætte foreningens midler i pengeinstitut og kan kun hæve af foreningens midler med bestyrelsens godkendelse til foreningens daglige drift fra den konto, der er oprettet til dette formål.
 14. Generalforsamlingen kan med simpelt flertal beslutte, at formand og kasserer samt evt. øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger og udlæg til telefon, kontorhold, kørsel m.v., dækkes af foreningen ifølge bilag.

§ 10

Regnskabsår, regnskab og revision

 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 2. Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag.
 3. Regnskabet skal revideres af en af generalforsamlingen valgt uafhængig godkendt revisor, jf. lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.
 4. Generalforsamlingen vælger to interne revisorer og to interne revisorsuppleanter for et år. De interne revisorer reviderer regnskabet før eller sammen med den godkendte revisor, der er valgt iht § 10.3.
 5. Det påhviler den valgte revisor at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol med de bemærkninger, revisionsarbejdet måtte give anledning til.
 6. De interne revisorer kan foretage mindst to uanmeldte kasseeftersyn pr. år.

§ 11

Tegningsret

 1. Foreningen forpligtes i overensstemmelse med disse vedtægter ved underskrift af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen eller af kassereren i forening med et medlem af bestyrelsen

§ 12

Ordensudvalg og andre udvalg

 1. Til at besigtige haver og andre arealer indenfor foreningens område vælges et ordensudvalg bestående af fire medlemmer. På den ordinære generalforsamling vælges henholdsvis på lige og ulige årstal to medlemmer. Valgene er for to år, og genvalg kan finde sted.
 2. Ordensudvalget refererer til bestyrelsen. Udvalgets opgaver kan af bestyrelsen beskrives i en udvalgsinstruks.
 3. Generalforsamlingen kan nedsætte andre faste eller midlertidige udvalg. Sådanne udvalg referer til bestyrelsen, som kan give instruks om udvalgets arbejde.
 4. Generalforsamlingen kan med simpelt flertal fastsætte bestemmelse om at et eller flere udvalg kan opkræve af generalforsamlingen fastsatte gebyrer for udført arbejde.

§ 13

Foreningens ophør

 1. I tilfælde af foreningens ophør skal foreningens formue fordeles blandt dens medlemmer i forhold til det haveareal, medlemmet ejer.
  Foreningen vælger i så fald en likvidator, der drager omsorg for, at foreningens gæld betales, hvorefter foreningens beholdne formue udloddes som anført.

Disse vedtægter er enstemmigt vedtaget på Haveforeningen Danos ekstraordinære generalforsamling den 25. juni 2009.

Allonce