Haveforeningen Dano - Vores Portal

Ordensregler Dano 2018

19. maj 2018

Ordensregler Dano 2018

Dano er en forening som er sammensat af medlemmer med forskellig alder, køn, race social og kulturel baggrund. Det er vigtigt, at du som medlem tager størst muligt hensyn, til alle foreningens medlemmer.

Dano er jf. deklaration (aftale med Rødovre Kommune), pålagt at have et ordensreglement, til sikring af rolige og ordnede forhold, som ubetinget vil være at overholde af haveloddernes brugere. Deklaration, vedtægter og ordensregler danner grundlaget for aftaler mellem H/F Dano og medlemmerne.

Bestyrelsen skal i samarbejde med medlemmerne drage omsorg for at foreningens bygninger, brønde og kloakker samt fællesarealer er i en god og præsentabel stand, under hensyntagen til de udarbejdede budgetter, der godkendes af medlemmerne på den årlige generalforsamling.

Ordensreglerne er ikke noget som medlemmerne tænker over i det daglige, sådan skal det heller ikke være. Men kommer det til uoverensstemmelser mellem medlemmerne, vil det være ordensreglerne, som danner grundlag for påtale og i værste fald eksklusion.

Den vigtigste leveregel er – tag hensyn til hinanden og bidrag selv til at netop vores haveforening bliver et godt sted at være.

 

Affald

 • Køkkenaffald skal sorteres i bio og restaffald, og lægges i de dertil opstillede affaldscontainere fra 1. marts til slutningen af oktober. (dato opslås i skabe og på hjemmesiden)
 • Der må ikke lægges haveaffald i disse containere.
 • Haveaffald kan henlægges i containerne eller bundtes (max 1 meter) på pladserne ved låge B og F fra 1. marts til slutningen af oktober. (dato opslå i skabe og på hjemmesiden)
 • De på pladserne opslåede regler, samt folder Rødovre Kommunes affaldssortering skal overholdes
 • Ildelugtende affald og lignende må ikke opbevares i haverne.
 • Der er udlevering af haveaffaldsposer og bioposer ved sæsonstart og i kontortiden
 • Ved arrangementer ved pergolaen, tømmes skraldepladsen på pladsen, af arrangøren

 

Bestyrelsen

 • Bestyrelsen kan råde over et årligt beløb som er vedtaget på ordinær generalforsamling.
 • Bestyrelsen har 8 planlagte møder om året, her træffes beslutninger vedr. haverne.
 • Bestyrelsen har mulighed for at afholde et heldagsmøde, til forberedelse af sæson med dækning af udgifter til forplejning

 

 

Boder

 • Henvendelse og betaling af bod vedr. ordensudvalg, fællesarbejde, sæsonstart og vand/kloak rettes til bestyrelsen som nævnt i boden. Der kan betales på foreningens kontor i åbningstiden eller ved indsættelse på kontoen, der er anført i boden.
 • Alle boder vedr. ordensudvalg opkræves sammen med evt. gartnerregning.
 • Såfremt der er restance på bod, opkræves den med november kvartal. Er boden stadig ikke betalt 31.12 samme år, vil bestyrelsen fremlægge sagen på den ordinære generalforsamling i marts året efter, med henblik på eksklusion, såfremt der stadig er restance 31.12 (2.år) ekskluderes medlemmet på generalforsamlingen i marts (3.år) (jf. vedtægterne)

 

Bygninger

 • De i deklarationen anførte krav til bygningers placering og størrelse skal overholdes ved nybygning og ombygning.
 • Nybygninger, ombygning, plankeværk, hegn og lignende skal inden arbejdet påbegyndes være skriftligt godkendt af bestyrelsen.
 • Alle bygninger skal være forsynet med tagrender.
 • Der skal være trådnet hele vejen rundt under huse og skure, døre og vinduer skal være hele og tætsluttende.
 • Antenner må ikke være højere end 2,5 m over tagryg.
 • Det er forbudt at anlægge septiktanke/nedsivningstanke.
 • Lukkede tanke der skal tømmes med slamsuger, kan anlægges når bestyrelsens skriftlige godkendelse foreligger.
 • Der må ikke henlægges spiseligt affald.
 • Swimmingpool må ikke anlægges. Soppebassin til børn er dog tilladt.

 

Dyr

 • Dyrehold er forbudt, undtaget er dog hunde, som ikke må være til gene for

omkringboende. Løsgående hunde må ikke medtages på foreningens arealer.

 

Fællesarbejde

 • Fællesarbejde udføres efter behov. Der er mødepligt.
 • Deltager medlemmet ikke idømmes bod, som besluttet på generalforsamling.
 • Man er selv ansvarlig for at bytte med en anden have, hvis man er forhindret.
 • Fritages kan syge og ældre efter aftale med bestyrelsen.
 • Fritagelse gælder kun for 1 år. og må evt. aftales igen.

 

 

 

Fællesarealer

 • Foreningens trillebøre og værktøj skal efter endt brug stilles tilbage i de respektive rum.
 • Byggematerialer, grus, sten gødning m.m. må ikke henlægges på gange eller pladser udover 24 timer, og skal ske under hensyntagen til andre medlemmer.
 • Ingen køretøjer såsom biler, trailer, motorcykler, knallerter og cykler må holde i gangene eller ved fællesarealet undtagen ved af- og pålæsning, i modsat fald vil disse blive fjernet fra foreningens areal på ejerens regning og risiko.
 • Skydning og fodbold på foreningens arealer er forbudt.

 

Haveleje

 • Ved for sent indbetalt haveleje:
 • Der udsendes en rykker pålydende 100 kr. + omkostninger en måned efter betalingsdato, denne skal betales inden 14 dage, eller andet aftales træffes med bestyrelsen. Anden rykker pålydende 200 kr. + omkostninger udsendes, denne skal betales inden otte dage. Bliver dette ikke efterkommet vil bestyrelsen beslutte ophør af medlemskab. Hvilket betyder tvangssalg af haven gennem en ejendomsmægler. Dette sker såfremt haveejeren ikke selv kan sælge haven indenfor 14 dage.

 

Haverne

 • I tidsrummet 23.00-07.00 skal der være ro i haveforeningen. Har man arrangeret fest, som strækker sig udover ovennævnte tidsrum, skal dette bekendtgøres på havelåger og hensyn til naboer forudsættes.
 • Træer og buske, der bliver højere end 5 m må ikke plantes og afstand til skel er min. 175cm, og ikke til gene for naboer.
 • Såfremt der kommer begrundet klage fra øvrige medlemmer, over træer på over 3 meter, er medlemmet forpligtiget til at nedskære træet til max. 3 meter. Dette skal udføres inden 14 dage.
 • Stier, fællesarealer og offentlige veje skal renholdes for nedfaldsfrugt, af medlemmet der har træet i haven.
 • Haverne skal ren- og vedligeholdes på sådan en måde, at ukrudtsspredning ikke finder sted.
 • Gangarealer udfor egen have skal renholdes til midten af gang.
 • Haver uden genbo skal renholde gangarealet i gangens fulde bredde.
 • Der skal renholdes og klippes på begge sider af hæk/hegn, hvor der ingen bagbo er, eller haven støder op til et fællesareal.
 • Ved manglende vedligeholdelse af gang- og vejareal er bestyrelsen bemyndiget til for ejerens regning at rekvirere en gartner til at bringe forholdet i orden.
  Dog skal bestyrelsen først skriftlig anmode ejeren om at bringe forholdet i orden inden 14 dage.
  Skulle forholdet ikke være bragt i orden inden 14 dage idømmes der en bod, og der rekvireres en gartner på ejerens regning. Bodens størrelse besluttes på generalforsamlingen
 • Ved 3 skriftlige advarsler på en sæson, idømmes der ved 4. advarsel en direkte bod. Bodens størrelse besluttes på generalforsamlingen
 • Ved manglende hækklipning, er bestyrelsen bemyndiget til for ejernes regning at rekvirere En gartner til at bringe forholdet i orden. Bestyrelsen skal først skriftlig anmode ejeren om at bringe forholdet i orden inden 7 dage, samtidig hermed idømmes bod. Bodens størrelse besluttes på generalforsamlingen.
 • Ved grov misligholdelse af haven er bestyrelsen bemyndiget til for ejers regning at rekvirere en gartner til at bringe haven i orden. Bestyrelsen skal først fremsende en begrundet påtale til ejeren om at bringe forholdene i orden inden 14 dage.
 • Afbrænding må ikke findes sted.

Hegn/hæk

 • Hækkenes højde må ikke være over 1,25 m, hvor ingen anden tilladelse er givet, dog skal hækkehøjen for haverne ud til Jyllingevej/ Lørenskogvej være ensartet 1,80 m.
 • Hækklipning foretages mindst 2 gange årligt, 1. gang senest Sankt Hans 24. juni og 2. gang senest 3. søndag i august.
 • Man kan sætte en seddel med dato på p-pladserne, når man ønsker bilerne holder afstand til hæk/hegn for klipning

.

Indbrud

 • Hvor der er stjålet ting eller øvet hærværk, skal der først ringes til politiet.
 • Derefter kontaktes Dano´s bestyrelse, hvor man vil få besked om, hvor man yderligere kan henvende sig.
 • Glasforsikring, der dækkes kun glas i forbindelse med indbrud. Glasforsikringen dækker ikke for drivhuse.

 

Låger/Porte

 • Foreningens låger og porte skal være uaflåste fra 1. maj til 30. september.
 • Opklæbning af plakater på porte og låger er forbudt.
 • Der skal sættes en seddel på lågerne med havens nr. hvis man lader lågerne stå uaflåst, for at vente på materialer o.lign. (30.sep.-1.maj)
 • Havelåger ud mod Jyllingevej skal mindst være 1,50 m høje og forsynet med pigge.
 • Alle haver skal være forsynet med et nummer, som kan ses tydeligt fra køregangen.
 • Der skal opsættes en let tilgængelig postkasse ligeledes ved køregangen, med tydeligt navn og haveadr. på
 • Havelågen må kun kunne åbnes indad.

 

 

Ordensregler

 • Ordensreglerne kan ændres på den ordinære generalforsamling ved simpel stemmeflertal.
 • Overtrædes disse ordensregler af medlemmer, deres familier eller besøgende, er bestyrelsen berettiget til at påtale dette, og eventuelt bortvise vedkommende fra foreningens arealer, eller i grove tilfælde, ekskludere medlemmet
 • Det er medlemmernes ansvar at vejlede deres gæster/børn så ordensreglerne overholdes.

 

Offentlige myndigheder

 • Al henvendelse til offentlige myndigheder vedrørende installationer på foreningens arealer og haver, skal ske gennem bestyrelsen.

 

Parkeringspladser

 • For at få tildelt en parkeringsplads skal man henvende sig til bestyrelsen i åbningstiden.
  Afgift for p-plads betales med maj-opkrævning, og opkræves indtil medlemmet opsiger pladsen, med mindre andet er aftalt. Afgiftens størrelse besluttes på den årlige generalforsamling.
 • En parkeringspladsperiode løber fra 1. april – 31. marts og man får ikke tilbagebetaling, såfremt man opsiger pladsen, eller melder sig ud af foreningen i perioden.
 • Hvis der ikke er nogen pladser ledige vil man blive skrevet på venteliste.
 • Biler med parkeringsplads skal have den udleverede parkerings licens liggende synligt i bilens forrude.
 • Man skal vælge hvilken en af de to parkeringspladser man vil høre til.
 • En have må kun have 1 parkeringsplads, medmindre at der er ledige parkeringspladser. Man skal dog afgive ekstra parkeringsplads, hvis der kommer til at mangle parkeringspladser.
 • Den have som har haft ekstra parkeringsplads i længst tid, er den have som skal afgive ekstra parkeringsplads først til næste kalenderårsperiode.
 • Ekstra parkeringsplads koster samme afgift som ved én plads, og parkerings licens skal være synlig.
 • Ved have salg følger parkeringspladsen ikke automatisk med til ny ejer.

 

Veje/stier

 • Foreningens porte må kun stå åbne, mens ind- og udkørsel finder sted.
 • Indkørsel i foreningen med lastbil, gravemaskiner og containere må kun finde sted med bestyrelsens tilladelse.
 • Låger, porte, hæk samt stakit må ikke beskadiges, ligesom skader forvoldt ved til- og frakørsel på foreningens areal er pågældende medlem erstatningspligt.
 • Alle kørende, skal vige for fodgængere og må kun køre med en hastighed af 10 km.

Vand og kloak

 • Der er mødepligt til sæsonstart lørdag, hvor sommertid starter. Her skal der være fri tilgængelighed til vandbrønden. Haven må ikke forlades, før aflæsning af vandmåler har fundet sted. Samtidig vil der for haver, der ikke tidligere har haft tilslutning til kloak, ske en afprøvning ved åbning for vandet i huset.

Ved sæsonslut søndag, hvor sommertid slutter, skal bestyrelsen have adgang til haven, for bi-måler aflæsning. Er man ikke selv tilstede, kan man evt. aflever nøgle med tydelig adresse på, i postkassen ved foreningshuset. Nøglen vil blive lagt i havens postkasse efter aflæsning.

Ved udeblivelse eller ingen adgang til haven vil der opkræves en bod (størrelse besluttes på GF). Endvidere vil en låsesmed blive tilkaldt for at låse op til haven. Denne regning vil blive opkrævet hos det enkelte havemedlem, sammen med bod. Efter brug af låsesmed, påtager bestyrelsen sig ikke ansvar for at aflåse haven.

Bod samt evt. låsesmed regning vil blive opkrævet på februar-betaling.

 

 • Vandspild må ikke finde sted. Såfremt et medlem, skriftlig af bestyrelsen er blevet pålagt at udbedre egne utætte vandinstallationer, og dette ikke er sket senest 3 dage efter pålægget, er bestyrelsen bemyndiget til, på medlemmets regning, at lade reparationen udføre.
 • Al henvendelse vedr. vand og kloak skal ske til bestyrelsen
 • Bod vedr. manglende ansøgning/dokumentation ved etablering/ændring af vand- og kloaktilslutninger besluttes på GF
 • Foreningens vand og kloakbrønde skal altid leve op til gældende regler og love, og det er kun autoriserede vand og kloakmestre der må udføre arbejde på, eller ændringer af dem.
 • Foreningens regler for tilslutning skal altid overholdes.
 • Ved tilslutning til foreningens vand og kloakbrønde, skal der afleveres en underskrevet ansøgning til bestyrelsen. Denne skal godkendes af bestyrelsen inden arbejdets opstart.
 • Efter endt arbejde skal der ligge dokumentation på korrekt udført arbejde efter reglerne, som bestyrelsen skal have en kopi af, og der skal ligge en kopi i havemappen.
 • Hvis arbejdet på foreningens vand og kloak brønde ikke lever op til reglerne, eller som det er beskrevet i den godkendte tilslutnings ansøgning, kan bestyrelsen gå ind og stoppe arbejdet.
 • Arbejdet på foreningens vand og kloak brønde kan først genoptages, når ny ansøgning er afleveret og godkendt.
 • Hvis der ikke er ansøgt om tilslutning, kan bestyrelsen gå ind og stoppe arbejdet på forenings vand og kloak brønde.
 • Arbejdet på foreningens vand og kloak brønde kan først genoptages, når ansøgning er afleveret og godkendt
 • Hvis der ikke foreligger korrekt dokumentation på udført arbejde på foreningens vand og kloak brønde, og det efter skriftlig forespørgsel fra bestyrelsen ikke bliver afleveret, kan bestyrelsen få en autoriseret vand eller kloakmester til at efterse installationen, og lave dokumentation for haveejers regning.
 • Hvis et medlem beskadiger foreningens vand og kloak brønde eller rørledning, skal medlemmet sørge for at skaden bliver udbedret af en autoriseret vand eller kloakmester.
 • Dokumentation efter foreningens regler skal herefter foreligge, og bestyrelsen skal have en kopi af dette.
 • Hvis skaden er til gene for øvrige medlemmer, skal skaden udbedres hurtigst muligt, og inden for 3 dage.
 • Hvis skaden ikke er udbedret efter 3 dage, er foreningen berettiget til at udbedre skaden for medlemmets regning.
 • Alle haver skal være tilsluttet vandforsyning med minimum en udendørshane.
 • Kloakering skal ske inden have salg eller senest 3 måneder efter salg.
 • Det er ikke tilladt at tømme campingtoilet eller lignende direkte i kloakken.
 • Vandregnskab opgøres fra sæsonstart til sæsonstart, og regulering sker med maj- betaling.

 

Ordensregler besluttet på GF 10. marts 2018.

Sidst ændret: 27. september 2018